Kadett Max

Kadett Max er det eneste trofeet som kan erverves mellom krigsskolene. Hensikten med at Max eksisterer er å begrense stjeling krigsskolene imellom.

Det er forbundet stor prestisje å være i besittelse av Max. Som kjent er Kadett Max luftkadett tvers gjennom og skal derfor alltid befinne seg på Kuhaugen!

Nå er det slik at enkelte andre krigsskoler er av en annen oppfatning, og prøver derfor til stadighet å ta Max vekk fra Luftkrigsskolen. Max Commander har ansvaret for å organisere defensive tiltak når Max befinner seg på Kuhaugen, så vel som å organisere og gjennomføre offensive operasjoner i den hensikt å hente Max hjem. Disse toktene er uten unntak strabasiøse og det er derfor stor prestisje å få bli med på disse toktene som Max Operators.

Statutter Kadett Max:

 1. Kadett Max er det eneste trofeet som kan erverves fra krigsskolene.
 2. Kadett Max kan kun erverves av kadetter fra en av de norske krigsskolene. Ved ervervelse skal presidentskapet i de andre kadettsamfunnene varsles snarest.
 3. Under NAKA skal kadett Max ha sin utgangsstilling i baren hos arrangørskolen, ellers i forhåndsavtalt område hos den skolen som har ervervet Max i henhold til nedennevnte statutter.
 4. Ved hvert NAKA skal det være en konkurranse hvor kadett Max er premien. Konkurransens innhold blir bestemt av NKF.
 5. Kadett Max kan ikke erverves med vold.
 6. Kadett Max skal ikke boltes eller låses inne.
 7. Kadett Max skal alltid oppbevares på militært område og se dagslys.
 8. Dersom det blir observert at kadett Max fjernes, skal han straks tilbake til utgangsposisjon.
 9. Observasjonen må påpekes umiddelbart.
 10. Brudd på forannevnte punkter medfører at kadett Max gis tilbake til den skole som sist ervervet ham i henhold til statuttene.
 11. Tvilstilfelle avgjøres av NKF.
 12. Den skole som har med seg kadett Max etter endt NAKA skal vurdere restaurering av kadett Max. Prisen for restaureringen deles mellom skolene.
 13. Kadettsamfunnene skal gi melding til de andre kadettsamfunnene dersom kadett Max stjeles, er til restaurering eller til er på annen ekstraordinær tjeneste som tilsier at han ikke oppbevares i henhold til statuttene.