Hopp til innholdet

Kadettsamfunnet

Stillingsutlysning i Kadettsamfunnet 2021

Stillingsutlysning

Generell info
Denne søknadsrunden gjelder stillinger tilknyttet gruppene i Kadettsamfunnet utlyses, slik som LUMAK, KAFKA osv. Dette er stillinger kull Skare (70) overtok i fjor på samme tid.

På grunn av nytt data/mail-system har vi besluttet at den beste løsningen er å gjøre søknadsprosessen ved å publisere de ledige stillingene på nettsiden og mail. En person kan søke på, og kan ha flere verv på tvers av undergruppene og sidegrupper. Det er ingen begrensinger på hvor mange verv en person kan ha, men det er ønskelig at vervene er fordelt på kadettmassen. Samtidig vil vi belyse at stillingene økonomisjef og sjef KAFKA skal velges inn på generalforsamlingen i februar/mars, med egen søknadsprosess. Sjefsbartender og Max Commander velges ved en senere anledning, og med at annet opptak.

Info om stillinger finner du: 

Søknad på stilling
For å søke på stilling(er) skal følgende gjøres:

FRIST FOR SØKNAD ER ONSDAG 20. JANUAR

Stillinger i Jet Set

Journalist (2 stillinger)
Som journalist i Jet Set vil hovedoppgaven din være å skrive artikler til magasinet. Dette kan være artikler om hva som helst, for eksempel ting som skjer på skolen, eller noe annet som opptar deg om dagen. Man kan samarbeide med en annen om å skrive også. Gjennom denne stillingen har du mulighet til å være med å forme Jet Set til et magasin som tilbyr interessant lesing, og som du selv har lyst til å lese. Du vil få god skrivetrening, og mest sannsynlig tilegne deg ny kunnskap på veien til et ferdig produkt.

Distribusjonsansvarlig (1 stilling)
Denne stillingen har hovedansvar for distribusjon av magasinet. Det inkluderer å holde distribusjonslistene oppdatert.

Foto/bilde-assistent (1 stilling)
Som foto/bilde-assistent vil du være med på å lage forside og bakside på magasinet, samt finne passende bilder til artiklene og spaltene. I tillegg vil du ha ansvar for å ta bilder av arrangementer ol. som kan brukes i Jet Set.

NB! Alle rollene i redaksjonen deltar i utarbeidelsen av ny utgave gjennom forslag til tema og innhold. Alle bidrar også med korrekturlesning og distribusjon.

Søknad sendes til: 

Malin Dahlstrøm
madahlstrom@mil.no 
eller på papir og legges i pappesken utenfor Lille Norge.

Roller i Fighting Falcons

LKSKs eget husband Fighting Falcons søker musikkinteresserte kadetter! Bandet spiller på sommer-/julebeercall, og de arrangementene bandet selv ønsker. Medlemmene i bandet blir enige om hvilke sanger som spilles.

Roller bandet trenger:

● Vokal
● Gitar
● Bass
● Trommer
● Keyboard/piano

Vi søker også noen som har lydteknisk kunnskap. Dersom du er god på noe annet som du tror kan passe inn i et band er vi åpen for det også! Vær forberedt på at det kan bli audition dersom det er mange søkere 🙂

Det er ingen krav om erfaring for å være med i bandet, men vi ønsker å høre litt om deg!
Skriv gjerne i søknaden din:

● Hva du heter
● Hva du ønsker å spille
● Erfaring fra tidligere
● Hvilken musikk du liker
● Andre ting som kan være interessant å vite

Søknad sendes til:
Maria Lid
mlid@mil.no eller på papir og legges i pappesken utenfor Lille Norge

Stillinger i Skvadronen

Arrangement & NK-økonomi (1 stilling)
Dette er en todelt rolle i barstyret. Du vil som arrangementsansvarlig jobbe i forlengelsen av Skvadronssjef under interne og eksterne arrangement, og bekle rollen som representant for baren i fest – og arrangementsstaber/ Komiteer. I tillegg til dette vil du ha en nestkommanderende funksjon for økonomiansvarlig. Dette innebærer å avlaste vedkommende med den økonomiske driften av baren som blant annet kasseoppgjør og faktureringsarbeid.

Lager & Innkjøp (2 stillinger)
I denne rollen har du i all hovedsak lageret som ansvarsområde. Som ansvarlig for lager og innkjøp er du ansvarlig for å gå til innkjøp av varer som imøtekommer sortimentet (i tett samarbeid med Sjefsbartender), og materiell baren har behov for. Det er en svært givende stilling der du i stor grad er i forbindelse med eksterne leverandører. I tillegg har du en ypperlig mulighet til å sette ditt eget preg på sortimentet.

Økonomi (1 stilling)
Dette er en svært viktig rolle for Skvadronen da baren ikke tar del i kadettsamfunnets økonomi. I denne rollen vil du i tett samarbeid med kjøkkensjef ha ansvar for den økonomiske driften av baren. For deg som er interessert i økonomi er dette en svært givende stilling da du vil få et dypdykk i den økonomiske siden ved å drifte en bar. Typiske arbeidsoppgaver vil være faktureringsarbeid, kasseoppgjør, økonomisk styring og fordele midler. Her kan du påvirke hvordan baren skal forvalte og bruke penger på en hensiktsmessig måte, og hva vi skal bruke penger på.

Vaktliste-ansvarlig (1 stilling)
Dette er en stilling vi i Skvadronsstaben har identifisert som en essensiell stilling. Det har vært utfordrende å holde styr på vaktlister og poengsystemet som skal tilrettelegge for en rettferdig fordeling av vakter. Du vil i denne stillingen ha ansvar for driften av bartendere og vaktsystemet. I tillegg vil dette være en stilling som i all hovedsak kan støtte der det trengs og som vil kunne tilegne seg erfaring fra flere aspekt i driften av Skvadronen.

Sjef Stagbaren (1 stilling)
Denne stillingen er nyopprettet for et år siden og har ikke fått utøvet sitt fulle potensial grunnet Covid-19. Stillingen innebærer et særskilt ansvar for å ha Stagbaren i stand til å ta imot Kadetter med lakenskrekk til alle tider av døgnet (utenom Skvadronens åpningstid selvfølgelig). Følgelig innebærer dette oppryddingsarbeid og re-KTS til neste sortie.

Alle ledige stillinger i Skvadronen ønsker tidlig tiltredelse da det i starten vil være mye nytt og mye ukjent. Dere får tildelt hver deres mentor som dere i en tidlig fase vil ha et tett samarbeid med. Målet at dere skal ta mer og mer over vervet etter hvert som dere har kommet dere inn i vervet. Likevel skal dere ikke frykte at dere tar vann over hodet, for sittende barstyret kommer til å være tilgjengelig og hjelpe dere på vei.

Søknad sendes til:
Magnus Amlien
mamlien@mil.no eller skrives på papir og legges i pappesken utenfor Lille Norge

Stillinger i Falcons Idrettslag

NK-FIL (1 stilling)
NK-FIL vil være delaktig under alle prosesser i FIL. I stillingen vil man få kjennskap til hva stillingen “Sjef FIL” går ut på, slik at kull 71 kan overta idrettslaget på en enklere måte. NK-FIL vil også få ansvar for egne undergrupper i idrettslaget, koordinere bestilling av treningsklær med Trimtex og materiellansvarlig.

Grenleder FIL Svømming (1 stilling)
Grenleder FIL Innebandy 
(1 stilling)
Grenleder FIL Rifle 
(1 stilling)
Grenleder FIL Innebandy 
(1 stilling)
I vervet som leder for en undergruppe blir du ansvarlig for at treninger blir gjennomført, samt sørge for at gruppen blir påmeldt de arrangement man ønsker å delta på. Man er også ansvarlig for å koordinere diverse behov med sjef/NK. Videre skal man støtte sjef FIL i andre arbeidsoppgaver som idrettslaget har (f.eks. arrangementer).

NK FIL Løping (1 stilling)
NK FIL Fotball 
(1 stilling)
NK FIL Håndball (1 stilling)
NK FIL Fjellsport 
(1 stilling)
NK FIL Langrenn 
(1 stilling)
NK FIL Athletic Falcons 
(1 stilling)
NK FIL Pistol 
(1 stilling)
NK FIL Squash 
(1 stilling)
Vervene i de ulike grenene behøver ikke være de som tar over for de som er grenledere nå (dette kan koordineres innad i hver gren). Men vi i FIL ønsker å inkludere flest mulig av kull 71, samt gjøre overtakelsen til sommeren enklere. I vervet som NK vil man samarbeide med nåværende grenleder, slik at kull 71 vil få muligheten i å ta del i hva som foregår i de ulike
grenene.

Søknad sendes til:
Julie Kristin Karadash
julie@karadash.no eller på papir og legges i pappesken utenfor Lille Norge

Stillinger i LUMAK

Luftkrigsskolens markedsføringskomité

Markedsføringskomiteen har to hovedgrupperinger, herunder utenriksministre og innenriksministre. Disse har ansvar for henholdsvis eksterne og interne forhold på skolen. Samtlige medlemmer i LUMAK vil likevel arbeide sammen på tvers av sine
stillingsbeskrivelser, som eksempelvis ved større arrangementer.

Utenriksminister (3 stillinger)
Ansvar for å ha forbindelse utad med eksterne aktører, gjennom dialog, forhandling og informasjonsformidling. Dette innebærer ansvar for å ordne rabattavtaler og sørge for at Luftkrigsskolen inkluderes i studentmiljøer i Trondheim. Utenriksministre skal også holde kadettene oppdaterte på eventer og arrangementer i Trondheim, og har ansvar
for drift og oppdatering av Kadettsamfunnets nettside og appen Joyn.

Det er 3 Utenriks-stillinger ledig:
– Nettsiden (kadettsamfunnet.no)
– Rabatter/Avtaler
– Joyn (App)

Innenriksminister (4 stillinger) Ansvar for formidling av informasjon internt på skolen, gjennom blant annet plakater, TV-skjerm i lounge og Sosiale Medier. Innenriksminister er også ansvarlig for innkjøp og distribuering av diverse Kadettsamfunnet-merch. Arrangementer og aktiviteter for kadettene på skolen er som regel i regi av LUMAK, og er videre underlagt innenriksminister og en håndplukket stab.

Det er 4 Innenriks-stillinger ledig:
– Arrangementer på skolen (x2 personer)
– Sosiale Medier (Instagram, Snapchat, Facebook)
– Merch


Søknad sendes til:
Kari Blø Brune
kbrune@mil.no eller på papir og legges i pappesken utenfor Lille Norge

Stillinger i KAFKA

Logistikkansvarlig (1 stilling)
Logistikkansvarlig skal sørge for ulike tilretteleggelser i forbindelse med foredrag og andre aktiviteter i regi av KAFKA. Logistikkansvarlig er andre stedfortreder (nummer tre) i arverekken.

  • – Ansvarlig for at foredragslokalet er klart, og eventuelt pyntet
  • – Ansvarlig for at det tekniske foredragsmateriellet er testet og klart i forkant
  • – Avdekke aktuelle foredragsholdere og aktiviteter
  • – Arrangementsansvarlig ved behov

Promoteringsansvarlig (1 stilling)
Promotør skal sørge for PR og aktualisering. Promotøren skal sørge for at aktivitetene har faglig og eller kulturell variasjon, samt sørge for at KAFKA blir et synlig underorgan blant kadettene. 

  • – Ivareta tilstedeværelse, og publisering på sosiale medier
  • – Informere om foredrag eller aktiviteter til kadetter og ansatte 
  • – Avdekke potensielle aktiviteter eller foredragsholdere
  • – Stå i rollen som arrangementsansvarlig ved behov 

Arrangement- og YATA ansvarlig (1 stilling)

Denne rollen er todelt da man på ene siden bidrar til å hente inn foredragsholdere og gjennomfører arrangementer, samtidig som man er et bindeleddet til YATA. YATA Trondheim er et forum drevet av studenter på NTNU som legger til rette for og gjennomfører lokale foredrag innenfor temaene utenriks, forsvars og sikkerhetspolitikk. Din rolle som bindeledd til YATA er å fortsette et samarbeid som kan gi flere profesjons relevante muligheter for kadettene på skolen. 

– Arrangementsansvarlig ved behov
– Avdekke potensielle aktiviteter eller foredragsholdere 
– Være KAFKAs bindeledd til YATA Trondheim
– Stille opp på møtene til YATA Trondheim (ved behov, ca. 1 gang i måneden)

Økonomi- og CowHill Capital ansvarlig
Denne rollen er godt egnet for en som er interessert i privat økonomi, aksjer og fond. Hovedansvaret til økonomi- og Cowhill Captial ansvarlig er å invitere eksterne foredragsholdere innenfor fagfeltet, arrangere diverse interne konkurranser og arrangementer (typ: Aksje NM, fantasyfondene) og eventuelt være leder for skolens egen aksjeklubb. En trenger ikke veldig mye kompetanse innenfor feltet, men kommer langt med interesse og et ønske om å lære mer!

– Invitere inn eksterne foredragsholdere
– Arrangere aksjekvelder og diverse arrangementer
– Lede interne konkurranser som egen skole-liga i Aksje NM eller Fantasyfondene
– Etablere og lede skolens egen aksjeklubb ved interesse. 

 


Søknad sendes til:
Fredrik Abelsen
fabelsen@mil.no eller på papir og legges i pappesken utenfor Lille Norge

Økonomi

Økonomiassistent
Som økonomiassistent får du god kjennskap til den økonomiske driften av Kadettsamfunnet. Du vil jobbe tett med økonomisjef, og sammen vil dere føre regnskap og sette opp budsjett for Kadettsamfunnet. Du vil behandle faktura, innbetalinger og utbetalinger på Kadettsamfunnets kontoer. Dersom du er interessert i økonomi vil dette være en svært
givende stilling da vervet gir deg en grundig forståelse av den økonomiske driften i en organisasjon. Tidligere erfaring med excel og regnskapsprogrammet visma vil være en fordel, men det er ingen krav om forkunnskaper.

Søknad sendes til:
Erlend Nyhus
ernyhus@mil.no eller på papir og legges i pappesken utenfor Lille Norge

Referent

Referenten er den som skal sørge for at det som blir besluttet på styremøtene blir nedskrevet. Referenten har ikke stemmerett under møtene, men kan komme med innspill og vil på mange måter være en del av messestyret. Her vil man få større innsikt i hva som skjer i kadettsamfunnet, og har også mulighet til å søke andre verv ved senere anledning.

Søknad sendes til:
Fredrik Abelsen
fabelsen@mil.no eller på papir og legges i pappesken utenfor Lille Norge

Max commander (tildeles ENO)

Denne stillingen har hovedansvar for omstendighetene rundt Kadett Max. Personen er underlagt Visepresidenten, og vil være med å sørge for at vedtekter og regler for ervervelse av Kadett Max både blant egne kadetter og andre krigsskoler. Max Commander er hovedansvarlig for at Max alltid befinner seg på Luftkrigsskolen, eller at det iverksettes
tiltak for å erverve han så raskt som mulig. Stillingen blir tildelt ved valg ENO, og skal holdes hemmelig utad etter valget er tatt.

Søknad sendes til:
Emma Aune
emaune@mil.no eller på papir og legges i pappesken utenfor Lille Norge

Lykke til!