Kadett Max

Foto:Martin Giskegjerde / Forsvaret

KADETT MAX

Kadett Max er en kjent og viktig skikkelse blant alle krigsskolene. Max har igjennom årrekker deltatt på mange ulike arrangementer; temafester, turer, graduasjoner, rebuser, og ikke minst utflukter. Kadett Max er kanskje den som kjenner de respektive krigsskolenes skjulte inn- og utveier best.

Vår jobb er å holde Kadett Max på Luftkrigsskolen.

STATUTTER KADETT MAX
1. Kadett Max er det eneste trofeet som kan erverves fra krigsskolene.
2. Kadett Max kan kun erverves av kadetter fra de norske krigsskolene. Ved ervervelse skal presidentskapet i de andre kadettsamfunnene varsles snarest.
3. Under NAKA skal kadett Max ha sin utgangstilling i baren hos arrangørskolen, ellers i forhåndstavtalt område hos den skolen som har ervervet Max i henhold til nedennevnte statutter.
4. Ved hvert NAKA skal det være en konkurranse hvor kadett Max er premien. Konkurransens innhold blir bestemt av NKF.
5. Kadett Max kan ikke erverves med vold.
6. Kadett Max skal ikke boltes eller låses inne.
7. Kadett Max skal alltid oppbevares på militært område og se dagslys.
8. Dersom det blir observert at Kadett Max fjernes, skal han straks tilbake til utgangsposisjon. Observasjonen må påpekes umiddelbart.
9. Brudd på forannevnte punkter medfører at kadett Max gis tilbake til den skole som sist ervervet ham i henhold til stattutene. Tvilstilfelle avgjøres av NKF.
10. Den skole som har med seg Kadett Max etter endt NAKA skal vurdere restaurering av kadett Max. Prisen for restaurering deles mellom skolene.
11. Kadettsamfunnene skal gi melding til de andre kadettsamfunnen dersom kadett Max stjeles, er til restuarering eller er på annen ekstraordinær tjeneste som tilsier at han ikke oppbevares i henhold til stattuene.